CIN AMANA TSAKANIN MAKWABCI DA MAKWABCI

TARE DA: SHEIK MUHAMMAD BN USMAN KANO


CIN AMANA TSAKANIN MAKWABCI DA MAKWABCI 

TARE DA: SHEIK MUHAMMAD BN USMAN KANO

Nature